Velkommen til Personalomsorg AS

Personalomsorg har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter til å ta vare på alle i organisasjonen – i hverdag som i krise. Vi tilbyr støtte til ledelse og personalavdelinger innen lederutvikling for personalansvarlige. Vi arbeider bredt med alt som kan påvirke arbeidsmiljøet, og tilbyr støtte i oppfølging av sykefravær, konflikt og krise hos ansatte. Personalomsorg har utviklet personalhåndbøker, og også krisepermer for skole og barnehage. Vi har i tillegg en omfattende kursportefølje.

Aktuelt

Etter 22 år som daglig leder i Personalomsorg ønsker Trygve Ebbesvik å jobbe mer med det han liker aller best: fag og mennesker. Blant 50 søkere fant vi mannen som skal lede selskapet videre. Samtidig som vi takker Trygve for den store og gode jobben han har lagt ned, og ser frem til å ha han med oss videre i en ny rolle, er det med glede og forventning vi ønsker Espen Holm velkommen til oss!

Espen kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk selvhjelpsforum. Han har bred lederbakgrunn fra flere bransjer, og vil blant annet tilføre oss spisskompetanse på salgs- og markedssiden. Espen vil jobbe fra vårt kontor i Oslo.

Trygve startet Personalomsorg i 1997. Grunnpilarene var da – som nå – konsulenttjenester og kursvirksomhet innen lederutvikling, krisehåndtering og arbeidsmiljø. Trygves praktiske tilnærming og metodikk er grunnlaget for Kriseperm for grunnskolen/barnehagen, og senere Kriseportalen.no skole/barnehage. I noen hektiske utviklingsår har selskapet vært oppe i elleve ansatte.

De siste årene har vi brukt til å utvikle Kriseportalen.no for bedrift og organisasjon. Vi gleder oss til å ha Espen med på laget når vi nå skal lansere vårt nye produkt denne våren!

Denne våren setter vi opp en ny kursrekke om temaet Kriseberedskap ved trussel mot skolen/barnehagen. Det holdes separate kurs for skole og barnehage på Gardermoen, i Stjørdal og Bergen i mars og april.

Informasjon om Kriseberedskap ved trussel mot skolen

Informasjon om Kriseberedskap ved trussel mot barnehagen


Ta gjerne kontakt på telefon 70 24 50 60 eller kontakt@personalomsorg.no for en uforpliktende prat.

Denne høsten har myndighetene bedt oss alle være bedre forberedt på ulike former for kriser. For skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner krever det gode planverk som er godt kjent for dem som skal håndtere krisene. Om planene skal fungere når man står midt i en hektisk og uoversiktlig situasjon, må de også øves på. Som en av markedets ledende aktører tilbyr Personalomsorg både praktiske kurs, workshops og gjennomføring av øvelser innen krisehåndtering og kriseberedskap.

Vår faglige leder Trygve Ebbesvik har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både i offentlig sektor, næringslivet og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede tilnærming, har utviklet Kriseperm for grunnskolen/barnehagen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.no.

Vi tilbyr følgende tjenester, tilpasset den enkelte oppdragsgiver:


UTVALGTE KURSTEMAER

Krisehåndtering i skolen/barnehagen
Praktiske kurs som belyser både ansvar og konkret håndtering i ulike krisesituasjoner som kan oppstå i og rundt barnehage- og skolemiljøet. Kursene skal gi de ansatte trygghet i hvordan de skal opptre i utfordrende situasjoner.

Kriseberedskap ved trussel mot skolen/barnehagen
Praktiske kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skole eller barnehage, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Selv om det er politiet som skal håndtere en trusselsituasjon, må enhetene ha planer for å ivareta barn/elever, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Det skal også drives forebyggende arbeid, og man bør gjennomføre øvelser.

Kurs for kommunale kriseteam
Ved enkelte kriser er det behov for å iverksette psykososiale hjelpetiltak. Disse tiltakene skal være en del av kommunens helsemessige og sosiale beredskap. De fleste kommuner har i dag psykososiale team for å møte krisereaksjoner i kommunen. Kurset har fokus på: Hva kan innbyggerne forvente av et psykososialt kriseteam? Hvordan ivareta den enkelte i krise? Dessuten: sentrale aktører ved kriser og ulykker, organisering av kommunal beredskap, prinsipper for krisehåndtering i Norge, krisereaksjoner hos ulike aldersgrupper og grupper med spesielle behov.

Andre temaer
Vi skreddersyr kurs, seminarer eller workshops etter ønsket tematikk og tilnærming. Trygve holder også en rekke kurs om det psykososiale barnehage- og skolemiljøet. Les mer her


ØVELSER

Vi tar på oss å lede, koordinere og gjennomføre øvelser innen krisehåndtering og kriseberedskap.


Ta gjerne kontakt på telefon 70 24 50 60 eller kontakt@personalomsorg.no for en uforpliktende prat.

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

  • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
  • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
  • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til daglig leder Trygve Ebbesvik: trygve@personalomsorg.no

Norsk foredragsformidling tilbyr profesjonelle foredragsholdere og kursledere til enhver anledning, og som passer til de fleste budsjetter. Når du kontakter oss med en idé eller et ønske, gjør vi alltid vårt beste for å gi deg et tilbud som er tilpasset ditt behov.

Les mer om våre foredragsholdere her: www.foredragsformidling.no

Det er mange konflikter på arbeidsplassene. Noen av dem er nødvendige og sunne for at de rette beslutningene skal bli tatt og en god utvikling kan skje. Vi må ikke bli konfliktsky! Men mange konflikter er skadelige, der samarbeid rakner, medarbeidere blir såret og syke, mye energi og oppmerksomhet blir bundet opp, og utviklingen blir hemmet. Mange av disse konfliktene får gå for langt! Kanskje handler det om stolthet til å innrømme konflikt og be om hjelp?

Vi vil påstå:
Mange av de skadelige konfliktene blir viet for lite oppmerksomhet fra ledere over konfliktnivået. Når tiltak blir satt inn er det for sent, og tiltakene er for lite omfattende til at konflikten får en varig og god løsning. Vi erfarer at mange prøver for lenge selv å skulle finne løsning, før de motvillig ber om ekstern hjelp. Størst mulighet for god og varig konfliktløsning skjer ved tidlig inngripen og ved første løsningsforsøk.

Konflikter er vanskelige
Konflikthåndtering er vanskelig. Derfor er det forståelig at mange vegrer seg for å gå inn i konflikten. Det er mye følelser, det er vanskelig å få til en saklig diskusjon, og det blir mange personangrep. Den som skal gå inn i konflikten må ha evne til å lytte og analysere, kunne tåle støyen, og ikke la seg påvirke av alle påstander og ”skittkasting”, men klare å finne konfliktens kjerne og forstå drivkreftene i den. Partene vil prøve å trekke konflikthåndterer inn i konflikten ved å søke sympati eller ved påstå at vedkommende ikke er nøytral.

Det er svært krevende å løse konflikter internt uten at en av partene føler seg som taper. Da er gjerne heller ikke konflikten løst, men vil dukke opp i en ny sammenheng og gjerne på en ny måte. Mange konflikter trenger ekstern bistand for å finne en god løsning.

Konflikter må fastholdes
Mange har følt seg avvist når de skal ta opp konflikter: Dette er ikke noe å bry seg om! Ingen kan bestride en annens opplevelse, og den må tas på alvor. Konflikter blir skadelige når det skjer følelsesmessige reaksjoner som setter spor.

Når noen opplever konflikt må det fastholdes og tas opp. Konfliktens motpart må konfronteres med opplevelsene og utfordres på hva som skal gjøres med motpartens opplevelse. Det må skilles mellom konfrontasjon og konflikt. Konfrontasjonen er en fastholdelse av opplevelse og tilstand. Selv om opplevelsene er forskjellige må de tas på alvor.

Bearbeidelse av følelser
Mange vil løse konflikter på en saklig måte. Men man kommer sjelden til sakens kjerne uten å ta opplevelsene og følelsene på alvor. Følelser må sorteres og plasseres. Konflikteierne må hjelpes til å ta ansvar for egne følelser, og spørre seg selv: Hvorfor lar jeg meg såre og provosere? Konflikteier må hjelpes til ikke å bli kontrollert av følelsene, men selv ta kontroll over dem.

Konfliktens kjerne
Konflikter som har gått over tid får utvikle seg med forgreininger og nye saker. Nye personer blir trukket inn i konflikten gjennom sympati og antipati, og blir lett en del av konflikten. Hva som er kjernen og drivkraften i konflikten kan være godt skjult. Det kan vise seg å være noe helt annet enn det som først kom til uttrykk.

Konfliktens løsning
Konflikteierne må også eie løsningen. Dersom noen av partene går ut av konflikten med opplevelsen av tap, er muligheten stor for omkamp senere. Derfor må partene ansvarliggjøres til å finne løsninger, der de også inntar motpartens ståsted. Det handler ofte om å endre syn på hverandre og gi hverandre en ny sjanse.

Løsningen må følges opp over tid for å sikre at konflikten ikke gjenoppstår. Derfor er det også viktig hva partene formidler til sine omgivelser. Ofte må nye relasjoner bygges og gamle mønster brytes. Her blir omgivelsene viktige medspillere.

Konflikter er kostbare: Alt for mye energi går til spille i uløste konflikter, relasjoner blir ødelagt, og samarbeid for å løse oppgaver uteblir. Grip fatt i konfliktene så tidlig som mulig og hent inn kompetanse som kan se saken med nøytrale øyne! Ta gjerne kontakt om dere trenger hjelp til konflikthåndtering.